Lehigh University
  WUME Lab Home
  Projects
  Publications
  Deadlines
  People
  Contact

Packard Lab

Computer Science and Engineering 
Dept.

People associated with the WUME Lab


Director:

Prof. Brian D. Davison

Current Graduate Students

Zhiyu Chen
Ovidiu Dan
Sicong Kuang
Dan Luo

Visiting Researchers

Dr. Yan Fu (2011-2012)
Dr. Xiannong Meng (2012)

Visiting Students

GunWoo Park (summer 2009)

Former Members

Jennifer Bayzick
Khadidja Bendjilali
Shruti Bhandari
Kalyan C. Boggavarapu
Matt Brophy
Li Chen
Na Dai
David G. Deschenes
Todd A. Fisher
Liangjie Hong
Vinay Goel
Lev Grevnin
Chris (CJ) Janneck
David Kirsch
Kiran K. Komaravolu
David B. Lewanda
Lingyi Lu
Brendan Melville
Josh Miller
Yonghui Mou
Lan Nie
Xiaoguang Qi
Jarret Raim
Luke Sliner
Jian Wang
YaoShuang Wang
William West
Baoning Wu
Yufei Xia
Xiong Xiong
Zhenzhen Xue
Zaihan Yang
Dawei Yin
Wei Zhang

Last modified: Sun Sep 10 16:37:37 EDT 2017